Michel de L'Hospital

Fro Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Michel de l'Hospital, li arverniane kel inventad li laikeso Lo did naska a Aigueperse sur li planaje de Limagne en 1504.

Aigo-pèrso en arverniatum = perdati aque.

Lo fad studies de yure a Toulouse e en Italia.

Li rejenta Catherine de Medicis nomis lo en 1560 unesmi kanseliero dunke chefo del Justisie e unesmi ministro.

Lon unesmi akte es tu pruva tu rekonsilia katolikes e protestantes duran li "Generali States" ma tum kel did falia en Germania inter katolikes e luteranes non povad suksesa plu tardi inter katolikes e kalivinistes pro ke li Kalvinisme es rupture ek li Luternisme e li doktrines esed tro ferni. Poke de lon diskurse de toleranse davan li Generali States de Orléans li 13 desembre 1560 :

«Ôtons ces mots diaboliques, noms de partis,factions et séditions, luthériens, huguenots, papistes, ne changeons le nom de chrétiens !»

(Mey ni lasan disi diabli vordes, nomes de parties, faktiones e seditiones, luteranes, huganaudes, papistes, non chanja li nome de krestanes !")

Duran li sami yaro, kun l'Edilte de Romorantin, lo impeda ke l'Inkisitione mey veni rifoy en Fransia.

KUM LO DID INVENTA LI LAIKESO ? KUN TRI AKTES

An li Edikte de Romorantin lo explika :

1 - "Li heretike resta sitadane"

plu klarim : li Eklesia pova judika del religiosi doktrine ma li heretike, li persone, dependa nur del rego.


2 - En un tempe ke li regali lejitimeso bli kontestati tam da li ultra-katolikes de "La Ligue" kam da li protestantes, Michel de l'Hospital desisa e ordona ke, nunim kad rego sal mori li homes proxim sal dikte "li rego es morti, lungi mey viva li rego !"

Tum non es folklore. Disi dekrete implika du koses :

- li monarkie kontina sin uni sgcunde de rupture - li rego es rego pro ke lo es li lejitimi heretier e non pro ke lo did bli sakrati. Li sakro non fa plu li rego : lu da a lo li protekto de Deo, ma lu es ja rego even kad lo non sava tum anke. (Kom tum did es por Henri III)

Disi du elementes es stai tu konsidera lo li kreatore del laikeso.

Hir es un triesmi kel mostr kom lo did praktika judisiosim.

Sub li presione del Ligue, plu forti kam li regali armee, Michel de L'Hospitat publika dekrete kel "interditke li praktike del protestanti religione... en li rempares del urbes."

dunke li religione restad legali omniloke en li pre-urbes, vilajes.... kad lu non haved statute.

Li plu inteligenti del "Ligueurs" did komprenad boni den duran li masakre del Saint-Barthélémy, les did ataka li kastele de Michel de L'Hospital e les did renonsa prendati inter du faires, li resisto del kastele e li venio del regali armee en lesen dorse.

En 1673 Michel de L'Hospital demisiona den lo non ha povat poza li religiosi pase en li lande. Lo mori en li sami yare.


foto : Lon retrate al musee de Chantilly

https://scontent-cdt1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/29511064_572568966433700_8855054170038730752_n.jpg?oh=c5b408df210c7c1e3ccb79afe3131504&oe=5B344B71