Jump to content

Mendès-France

Fro Wikipedia

Pierre Mendès-France politikisto, did es chef-ministro de Fransia de 18 del june 1954 til li 5 de februare 1955 en li tempe del quaresmi Republike vor li governo ofte chanjad.

Anteum li chef-ministro esed Joseph Laniel, kel did anunsia grandi viktorie a Dien-Bien-Phu... e li fransiani armee did sufri lun max grandi defete en Indochina.

Pierre Mendès-France did resolva li guere en Indochina. Lo did demanda li akorde del parlamente por negosia kun li Vietminh, presisand ke lo non sal komta li voises del komunisti deputates. Un ek les did kria "vu es un mali judo !"

Havend li majoritate demandati Pierre Mendès-France did negosia li akordes de Genève kel did termina li guere de Indochina. (Plu tardi li amerikanes sal fa li guere de Vietnam).

Lo did es tre sosiali por li homes en li miserie. Li pueres did resepte al skole un drinke de milke. Multi de les non haved mikri matini manjaje.

En li tempe de lun governo did es li questione del CED (Europani Komunitate de Defenso). Lu non haved presisi opinione sur disi questione ma li gaullistes, li komunistes e multi altres non volid uni europani armee ke les konsiderad kom negativi por li fransani indepedense e li projekte de CED did es refusati da Fransia.

Mendès-France did resolva anke li krise del tunisani independense.

Li sink de februare lu did perda li majoritate al parlamente. Lon partie, li Radikali Partie se divisad enter homes kel sostenid anke lo e altri kel volid posa al povo Edgar Faure kel did es lon suksesoro.

LON VIVO ANTE

Lo esed deputati del triesmi Republike ek les kel volid kontinua li guere konter li germanes. Kand Pétain did prenda li povo, lu did resista.

De Gaulle have grandi estime por lu, anke depos, kand Pierre Mendès-France did pasa al opositione.

Pierre Mendès-France did es ministro de De Gaulle en 1945 ma lu ekvadas del governo pro ke lu non esed de akorde kun politike del moneye.

Kand lu devenid uni grandi voise del Lefte, lu ganad uni foye legislativi elektione kun nur kelki sentes de voises konter li Gaullisto Jeanneney kel non did demanda li rekomte del votes kom on fa kand li vote es angusti.

De Gaulle did komenta a Jeanneney : "Vu did have resone; on non komta konter Mendès-France."

Pierre Mendès-France esed de judeani origine kom Léon Blum e kom lu, malgre li sinistri exemple del Nazisme, lu sufrid antisemiti kampanies del extremi-dextre e del komunistes.

Les did nega lun nome "Mendès, pourquoi France ?" Mendès, pro quum France ?

Les did dikte ke lun nome non esud Pierre ma Cerf, kel esed verim li nome de lun patro.

Al rasisti questione "Mendès, pourquoi France ?" lun partisanes respondad "France, pourquoi pas Mendès ?" Fransia, pro quum no Mendès (komprenati "al povo")

Lun familie esed de ferni portugaliani origine e li portugaliani nome esed "Mendes de França" kel did bli fransianisati en Mendès-France.

Kand lu did perda li povo li presidente del Asemblee no lasad lo dikte kelki vordes al tribune.

Disi atitudine did es tre mali por li prestije del quaresmi Republike.

Duran li sinkesmi Republike Pierre Mendès-France refusad multi foyes de es li kandidato del Lefte a li presidensiali elektiones den lu esed por un parlamentari rejime : "Me non pova presenta me a un poste ke me konsidera anti-demokratiki den li presidente sub li sinkesmi republike have tro grandi povos."

Bibliografie[modifika | edit source]

Pri Mendès-France, politikisto : Histoire du Vingtième sièce (Serge Bernstein e Pierre Milza) (Historie del duantesmi yarsente)

Mendès-France skripted muli libres de politi pensade. Li plu konosata es "Gouverner, c'est choisir" (tu guverna tum es elekte)