Andreu Nin

Fro Wikipedia

Andreu Nin, Andreu Nin i Pérez de lon kompleti nome naskad al Vendrell en Katalunia en 1892, filio de shuero e rurana. Lu aprendad li esperanto en 1907 e, du yares afte participad tu krea li grupe esperantisti Frateco al Vendrell, vor lo fad klases de disi lingue.

Lo did skripte artikles en li lokali jurnales pri li Esperanto.

Kand did resta en Barselona, devenid membro del grupe Barcelona Stelo.

Lo did fa studies a l'Institute de Tarragona e superiori studies a li Normali Skole de Barselona. Lo devenid dunke magistro de skole en 1911. En 1914, lo did liva li skole por fa jurnalisme en revues e jurnales kom el Poble Català e la Revista Pedagògica de l'Institut d'Estudis Catalans.

Lo aderad a la Unió Federal Nacionalista Republicana (UFNR). (katalani nome)

En 1913 lu livad li federali republikanisme e pasad al Federatione del Partido Socialista Obrero Español en Katalunia, kun interuptes.

Del fine de 1914 til li autumne de 1917 lu laborad kom representato de komerse al arabi landes. Lo skripted en li revue La Barricada.

Li yare 1917 did es tre importanti en lun vivo : generali strike del mensu Aguste, Rusi Revolutione, luktes en li barseloni patronaje e li sindikates, primim li CNTConfederacio Nacional del Trebalh / Confederacion nacional del Trabajo (anarkiste) Nationali Konfederation del Laboro. Lu devenid sindikaliste al CNT e un jorne sal es li chefo. Lu adera rifoy al PSOE. (Partido Socialista Obrero Español)

Kom delegato al duesmi konfero del CNT, lu proposid ke li sindikate mey envada en li triesmi internationali. Tum esed konsenta ma li sindikate kontinuad vers li anarkisme, e en julie 1921 li CNT ekvadad del triesmi internationle por afilia-se al internationale de Berlin.

Nin vivad pos 1921 a Moskva, vor lu konosad Lenin e Trotski. Lo laborad en li komunisti internationale. En 1926 lo elekted li plataforme de Trotskîi "komunisti opositione" (a Stalin kel esed chefo del Komunisti Partie afer li morie de Lenin en 1924) En 1936 lo did muss ekvada fro li URSS por evita li morie.

Lu aderad al Bloc Obrer i Camperol (BOC) laboristi e rurani Bloke (en katalanum). Lo livad li Trotskisme kand Trotski non aprobad li proklamatione del Katalani Republike en oktobre de 1934.

Li Bloc Obrer i Camperol s'unioni kun li Izquierda Comunista Komunisti Lefte por forma li POUM (Partit Obrer d'Unificació Marxista), kel dikted-se komuniste ma non staliniste.

Al komenso del sivili guere de Spania Nin esed conseller (ministro) de Justise e Drekte en li katalani governo.

Ma en li governo li POUM did es marjinalisa da li (PSE-PSUC) Partido Comunista de España - Partit Socialista Unificat de Catalunya del reali povo den li katalani e spani governes serchad li militari helpo del URSS.

Nin serchad alianse kun li anarkistes del CNT kel did refusa-lu.

Kand li anarkistes did fa revolte li komunistes prendad li omna povo en Katalunia e arrestad anarkistes e militantes del POUM. Li komunistes did aresta Andreu Nin li 16 de junie 1937 davan li sedie del POUM al Rambla.

Li komunkistes lo trasportad a Valensia vor rusi "kooperantes" torturad-lo. Li rusi generale Aleksandr Orlov tuad-lo arachand lon pele til Nin morid. Pos li komunisti partie de Spania fad uni kampanie de kalomnie diktend ke Nin esed "refujiat a Berlin" !

Li tuere Aleksandr Orlov ekvadad del URSS afer li mondiale guere e refujiad-se en li Unioni States del Amerika vor lo trovad protektione til morid.

Nin skripted multi en katalanum e spanium.

 • Les dictadures dels nostres dies (1930).
 • El proletariado español ante la revolución (1931).
 • “Els moviments d'emancipació nacional” (1935): promou el dret a l'autodeterminació dels pobles.


Traduktiones del rusum al katalanum e spanium :

 • 1929 : Crim i càstig de Fiódor Dostoievski
 • 1929 : Historia de la cultura rusa de Mikhaïl Pokrovski
 • 1929 : Mis peripecias en España de Lev Trotski
 • 1931 : Stepàntxikovo i els seus habitants de Fiódor Dostoievski
 • 1931 : Cartas íntimas de Lenin
 • 1931 : El Volga desemboca al mar Caspi de Borís Pilniak
 • 1931 : La revolución rusa de Mikhaïl Pokrovski
 • 1931 : Historia de la revolución rusa (La revolución de febrero). de Lev Trotski
 • 1932 : La literatura rusa de la época revolucionaria de Viatxeslav Polonski
 • 1932 : Historia de la revolución rusa (La revolución de octubre) de Lev Trotski
 • 1935 : La primera noia: història romàntica de Nikolai Bogdànov
 • 1935 : Què ha passat? de Lev Trotski
 • 1935 : Bakunin de Viatxeslav Polonski
 • 1935 : Anna Karènina de Lev Tolstoi
 • 1936 : Una cacera dramàtica. d'Anton Txékhov
 • 1936 : Prou compassió! de Mikhaïl Zósxenko
 • 1974 : Infància, adolescència i joventut de Lev Tolstoi
 • 1976 : La revolución permanente de Lev Trotski
 • 1982 : L'Estepa i altres narracions d'Anton Txékhov

Tradutione fro li fransum en katalanum

 • 1935 : L'insurgent de Jules Vallès.